1. Projekt «Otpad odvoji pa održivo gospodari» – Il progetto «Rispetta l’ambiente, separa i rifiuti»

Od 2018. godine do danas Grad Rovinj-Rovigno smanjio je količinu otpada odloženog na odlagališta. To je ujedno i zasluga projekta „Otpad odvoji pa održivo gospodari“ koji je kroz edukaciju pomogao u podizanju svijesti građana o važnosti učinkovitog gospodarenja otpadom. Za provođenje projekta dodijeljena su nam sredstva  EU u iznosu od 440.214,90 kn.

˙˙˙

Dal 2018 ad oggi, la Città di Rovinj-Rovigno ha ridotto la quantità di rifiuti smaltiti in discarica. Questo risultato è soprattutto merito del progetto “ Rispetta l’ambiente, separa i rifiuti”, che attraverso l’educazione ha contribuito a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una gestione efficiente dei rifiuti. Per l’attuazione del progetto, la Città ha ottenuto fondi dall’UE per un importo di 440.214,90 kune.

RECIKLIRAJMO! KAKO I ZAŠTO?♻️
RECIKLIRAJMO - BROŠURA ZA DJECU♻️
BOJANKA ZA DJECU ♻️