2. Unapređenje gradskog prometa – Nuove soluzioni per il traffico cittadino

Osim investicijskog održavanja asfaltnih prometnih površina kolnika, nogostupa, parkirališta i zelenih javnih površina te radova na mjestima smanjene nosivosti ili povećane istrošenosti asfalta izgradio se dio nogostupa uz županijsku cestu ŽC-5096 Fažanska – Turnina, s javnom rasvjetom i oborinskom odvodnjom.

U suradnji s Županijskom upravom za ceste i tvrtkom Valalta d.o.o. okončani su radovi na uređenju obostranih biciklističkih traka na ŽC 5095. Radovi su

izvedeni prvenstveno s ciljem stvaranja uvjeta za sigurniju vožnju, kako za bicikliste tako i za ostale sudionike u prometu. Sanirana je također prometnica od naselja Valbruna jug do raskrižja za TN Villas Rubin u suradnji s Maistrom te su izgrađene biciklističke trake.

Uređeno je i parkiralište u Fažanskoj ulici izvedbom 15 parkirnih mjesta od kojih 2 za invalide, te parkiralište na sjevernom dijelu ulice Valpereri i prilaznog stubišta sa Aleje 30. svibnja na ulicu Valpereri. Time je stvoreno 56 parkirnih mjesta. Dovršeno je i parkiralište u naselju Lamanova, nasuprot Lovačkog doma, kapaciteta cca 120 mjesta, a također je uređeno i parkiralište u ulici Cademia sa 70 novih parkirnih mjesta.

Na križanju ulice Dapiran – Istarska – Kandlerova izgrađen je rotor sa pratećim objektima oborinske odvodnje i javne rasvjete. Sanirani su i kolnici u Istarskoj ulici, Omladinskoj ulici i ulicama Giulija Giorgierija, Michelea Fachinettija i Centener.

˙˙˙

Oltre agli investimenti nella manutenzione delle carreggiate, dei marciapiedi, dei parcheggi e delle aree verdi, abbiamo investito nella costruzione di parte del marciapiede lungo la Regionale 5096 Fasana – Monte della Torre, con tanto di illuminazione pubblica e sistema di smaltimento dell’acqua piovana.

In collaborazione con l’Amministrazione regionale delle strade e la società Valalta sono stati completati i lavori di sistemazione delle piste ciclabili a doppio senso della Regionale 5095. I lavori sono stati realizzati principalmente con l’obiettivo di creare le condizioni per una guida più sicura, sia per i ciclisti che per gli altri utenti della strada. In collaborazione con la società Maistra è stata inoltre ripristinata la strada da Valbruna all’incrocio per l’insediamento turistico di Villas Rubin con l’aggiunta di nuove corsie ciclabili.

È stato allestito anche un nuovo parcheggio in via Fasana con 15 posti, di cui 2 per disabili, e un parcheggio nella zona nord di Via Valpereri della capacità di 56 posti macchina. E ‘stato ultimato il parcheggio a Lamanova, con una capienza di circa 120 posti, nonché il parcheggio di Via Cademia con 70 nuovi posti macchina.

All’incrocio delle vie Dapiran – dell’Istria – Kandler è stata costruita una rotatoria con tanto di sistema di smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica. Sono stati inoltre sistemati i marciapiedi della via dell’Istria, del viale della Gioventù e nelle vie Giulio Giorgieri, Michele Fachinetti e Centener.