1. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj-Rovigno – Progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue sul territorio dell’agglomerato di Rovinj-Rovigno

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj predstavlja do sada najveću investiciju usmjerenu na učinkovito upravljanje sustavom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Ukupna vrijednost projekta provedenog od strane gradskog poduzeća “Odvodnja Rovinj – Depurazione acque Rovigno” d.o.o. je 223.862.848,00 kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda u iznosu od 160.585.512,68 kuna te je proglašen Strateškim projektom Republike Hrvatske od strane Hrvatske Vlade.

Radovi su obuhvatili naselje Rovinjsko Selo, državnu cestu Rovinjsko Selo – Rovinj-Rovigno, Obalu Vladimira Nazora, predio Grand Hotela Park, naselje Gripole, krug Specijalne bolnice “Martin Horvat”, Bolničko naselje, Valsavie i Borik. U svim naseljima se osim kanalizacije postavio i novi vodovod, a u Boriku, Bolničkom naselju i Gripolama izgrađen je i novi plinovod.

U okviru projekta izgrađeni su novi uređaj za pročišćavanje svih gradskih otpadnih voda, 24,1 kilometra novih kolektora, 700 novih priključaka, 7 novih crpnih stanica te je sanirano 3,56 kilometara oštećenih obalnih i kopnenih kolektora metodom bez iskopa.

Projekt predviđa ponovnu upotrebu pročišćene vode čime se povećava učinkovitost upravljanja vodnim resursima na području Istre, jer se smanjuje korištenje pitke vode za zalijevanje zelenih površina. Stoga osigurava infrastrukturu za ponovno korištenje pročišćene otpadne vode u takve svrhe na području Rovinja, te podizanju stupnja priključenosti stanovništva na sustav odvodnje, čime se doprinosi načelu dobrog upravljanja postojećim vodnim resursima te ispunjenju zahtjeva Europske Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

˙˙˙

Il progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue sul territorio dell’agglomerato di Rovinj-Rovigno rappresenta finora il più grande investimento finalizzato alla gestione efficiente del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.

Il valore complessivo del progetto realizzato dalla municipalizzata “Odvodnja – Smaltimento acque” è di 223.862.848 kune. Il progetto è stato cofinanziato dall’Unione Europea mediante il Fondo di coesione per un importo di 160.585.512,68 kune ed è stato dichiarato dal governo Progetto strategico della Repubblica di Croazia.

I lavori hanno interessato l’abitato di Villa di Rovigno, la statale Villa di Rovigno – Rovigno, Riva Vladimir Nazor, la zona del Grand Hotel Park, l’abitato di Gripole, la zona dell’Ospedale specialistico “Martin Horvat”, l’abitato dell’ospedale e gli abitati di Valsavie e Borik. Oltre alla rete fognaria, è stato installato un nuovo sistema di approvvigionamento idrico in tutti gli abitati e un nuovo gasdotto negli abitati di Borik, Gripole e dell’abitato dell’ospedale.

Nell’ambito del progetto, sono stati costruiti nuovi dispositivi per il trattamento delle acque reflue, nonché 24,1 chilometri di nuovi collettori, 700 nuovi allacci, 7 nuove stazioni di pompaggio e risanati con il metodo senza scavo 3,56 chilometri dei collettori costieri e interni danneggiati.

Il progetto prevede il riutilizzo dell’acqua depurata, il che andrà ad aumentare l’efficienza della gestione delle risorse idriche in Istria, riducendo l’utilizzo di acqua potabile per l’irrigazione delle aree verdi. Pertanto, con l’infrastruttura necessaria per il riutilizzo delle acque reflue è stata aumentata la percentuale di connessione degli abitati al sistema di raccolta e smaltimento, contribuendo così al principio di buona gestione delle risorse idriche esistenti e soddisfacendo i requisiti della direttiva europea sul drenaggio e sul trattamento delle acque reflue urbane.