2. Sanacija odlagališta Lokva Vidotto – Risanamento della discarica di Laco Vidotto

Kako bi se smanjili negativni i štetni utjecaji otpada na okoliš i ljudsko zdravlje Grad Rovinj-Rovigno je krenuo u realizaciju projekta sanacije i zatvaranja prvog polja odlagališta komunalnog otpada Lokva Vidotto koje se koristilo od 2001. godine, a koje je otvaranjem Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun prestalo s radom.

Vrijednost projekta iznosi 11.819.396,16 kuna od kojih 8.964.011,74 kuna čine bespovratna EU sredstva odobrena putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

˙˙˙

Al fine di ridurre gli effetti negativi e nocivi dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana, la Città di Rovinj-Rovigno ha avviato il progetto di riabilitazione e chiusura del primo campo della discarica di rifiuti urbani di Laco Vidotto, utilizzata dal 2001 fino all’apertura del Centro regionale di Castion.

Il valore del progetto è di 11.819.396,16 di kune, di cui 8.964.011,74 kune erogate dai fondi europei approvati dal Ministero della Protezione Ambientale e dell’Energia e dal Fondo per la Protezione Ambientale e l’Efficienza Energetica.